Strona Główna Harmonogram Organizatorzy i Sponsorzy Regulamin
Regulamin

REGULAMIN TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ


Obowiązuje na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie podczas imprezy masowej „DNI PSZCZYNY” w dniach 24 i 25 sierpnia 2019 r. Podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)


I. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. Wjazd pojazdów na teren parku:

Odbywa się wyłącznie na podstawie okazania karty wjazdowej wydanej przez Organizatora imprezy z wyjątkiem pojazdów służb uprawnionych do wjazdu w celu wykonania ustawowych obowiązków.

III. Zasady wstępu na teren imprezy:
 1. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.
 2. Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Scena, zaplecze sceniczne oraz parking Organizatora nie są terenami ogólnie dostępnymi i przebywać na nich mogą tylko osoby upoważnione przez Organizatora.
 4. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio w mediach w tym społecznościowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
IV. Zasady bezpieczeństwa:
 1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 2. Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu Organizatora.
 4. Służby porządkowe Organizatora imprezy, legitymujące się identyfikatorem, są uprawnione do:
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w ppkt. 5 niniejszego regulaminu;
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 6. W przypadku zakwestionowania przedmiotów wymienionych w ppkt. 5, przy wnoszeniu ich na imprezę masową, może być orzeczony ich przepadek chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek obrażenia lub innego uszczerbku na zdrowiu uczestnika imprezy w trakcie jej trwania jest on obowiązany zgłosić ten fakt służbom medycznym lub służbom informacyjno - porządkowym obsługującym imprezę masową. Niezgłoszenie tego faktu w czasie trwania imprezy będzie traktowane jako niebyłe.
 8. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą wpuszczone na teren imprezy.
 9. Zabrania się wywieszania transparentów, banerów, plansz, itp. bez zgody Organizatora.
 10. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku (płoty, mury, drzewa, dachy itp.);
  • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (scena, wygrodzone zaplecze sceny);
  • rzucania wszelkimi przedmiotami;
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt bez kagańca i uwięzi;
  • uszkadzania roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej;
  • wprowadzania rowerów i hulajnóg na teren imprezy.
 11. Służby porządkowe Organizatora imprezy są zobowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań video dla celów prasowych i dokumentujących imprezę.
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
V. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na tablicy na terenie imprezy do tego, co następuje:
  • odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video.
 2. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby Organizatora, legitymujące się identyfikatorami ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu.
 4. Organizator prosi o powstrzymywanie się od zachowań, w wyniku których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje wśród uczestników koncertów:
  1. surfowanie;
  2. moching;
  3. pogowanie;
  4. wrzucanie przedmiotów na scenę.
 5. Organizator ostrzega, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu
VI. Organizator informuje i uprzedza:

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 62 poz 504) przepisy karne rozdziału 9 ustawy:
 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej:
  1. broń, wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe lub materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
  2. napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu terenu oraz imprezy masowej przez Organizatora lub służby porządkowe podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 3. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 4. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot , mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gdzie odbywa się impreza masowa albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
ORGANIZATOR

UWAGA! Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez rozplakatowanie go na terenie imprezy (w okolicy wejść na teren imprezy i na całym terenie imprezy).